Doma Aktualno Geodeti po zasavskih parcelah. Da jih ne boste “nagnali”!

Geodeti po zasavskih parcelah. Da jih ne boste “nagnali”!

Geodetska uprava RS (Gurs) bo od začetka prihodnjega tedna tudi na zasavskem območju, torej na območju geodetskih pisarn Litija in Trbovlje izvajala projekt lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza.

Meja ne bodo spreminjali

Čisto preprosto povedano, na novo bodo merili in vpisovali podatke, ker so obstoječi nenatančni in bodo tako z novimi tehnologijami poskrbeli za usklajenost evidenc. Kar pomeni, da boste geodete lahko srečali kjerkoli – pa naj bo to cesta, zasebno zemljišče ali javna površina.

Gurs, ki je zadolžen za vodenje evidence zemljiškega katastra, si prizadeva za izboljšanje kakovosti podatkov vseh nepremičninskih evidenc. Obenem pa na Gursu zagotavljajo, da ne bo nikakršnih sprememb za lastnike zemljišč. Gre le za izboljšanje pozicijske natančnosti katastrskega načrta.

V okviru Programa projektov eProstor bo tako potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d.o.o., Digidata d.o.o., Geodetski zavod Celje d.o.o., Monolit d.o.o. in Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Projekt naj ne bi posegal v lastninske pravice lastnikov. Prav tako z omenjeno metodo ne bodo odmerjeni objekti, ki še niso evidentirani v zemljiškem katastru (na primer stavbe in nove ali rekonstruirane ceste).

In kot poudarjajo na Geodetski upravi: “Podatki zemljiškega katastra, ki so bili v evidenco vpisani na podlagi postopkov na zahtevo lastnikov zemljišč (na primer v postopkih ureditve mej in parcelacij), se v okviru izvedbe projekta izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta ne bodo spreminjali.”

Katastrski načrt je zastarel in potreben prenove

Obstoječ katastrski načrt je v veliki meri še iz obdobja nastavitve zemljiškega katastra. Zaradi tega in različnih postopkov vzdrževanja v preteklosti, katastrski načrt ni odraz dejanskega stanja v naravi, kar najbolj nazorno opazimo, če katastrski načrt primerjamo z drugimi prostorskimi podatki, ki izkazujejo topografsko stanje v naravi (topografski načrt, aeroposnetke oz. ortofoto načrt). Pri tem opazimo dve po vsebini povsem različni neusklajenosti: lokacijska neusklajenost, kjer so meje parcel zamaknjene glede na topografsko vsebino; neusklajenost vsebine katastrskega načrta (meje parcel in objektov) s stanjem v naravi (pomeni, da v katastrskem načrtu na primer niso vrisane v naravi zgrajene nove ali po obliki spremenjene ceste in podobno).

Odprava lokacijske neusklajenosti

V projektu lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza bodo lahko v veliki meri odpravljena le neskladja iz naslova lokacijske neusklajenosti. Za odpravo pomanjkljivosti iz naslova neusklajenosti vsebine katastrskega načrta s stanjem v naravi pa bodo morali lastniki in upravljavci parcel poskrbeti sami tako, da bodo izvedli postopke ureditve mej s terensko odmero.

Print Friendly, PDF & Email