Doma Aktualno Računsko sodišče Občino Hrastnik pošteno “okrcalo”

Računsko sodišče Občino Hrastnik pošteno “okrcalo”

Zadnje dni županovanja Mirana Jeriča se je oglasilo računsko sodišče s poročilom, ki Občini Hrastnik za leto 2016 očita kup nepravilnosti in je pri pregledu leta 2016 izdalo mnenje s pridržkom.

Nepopolna poročila, prepozno poročanje, nejasna merila pri dodelitvi sredstev

Sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ugotovilo je tudi, da splošni in posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2016 ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso bili popolni. Župan Hrastnika Miran Jerič ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti.
Niti poročilo o izvrševanju proračuna občina ni pripravila za prvo polletje 2016. Župan je, kot so zapisali, prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna, prerazporedil pa sredstva v neskladju z internim aktom. Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, je tudi ugotovilo računsko sodišče.

Pa se mnenje računskega sodišča, ki je revidiralo poslovanje občine še ne konča. Na področju javnih naročil od izvajalca hrastniška občina ni pridobila finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. S sklenitvijo pogodbe je prevzela obveznosti, za katere v času sklenitve pogodbe ni imela zagotovljenih sredstev v proračunu občine.

V dveh primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter v šestih primerih v naročilnico oziroma v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Po kakšnih merili so izbirali prejemnike?

Pri postopku dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam na področju športa razpisna dokumentacija in zapisnik o odpiranju vlog nista vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, zapisnika o odpiranju vlog in predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije, iz dokumentacije o postopku dodelitve sredstev pa ni razvidno, kako so bila pri vrednotenju prispelih vlog upoštevana merila, določena v javnem razpisu.

Objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ter za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev.

Strokovna komisija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ni pripravila zapisnikov o odpiranju vlog in predlogov prejemnikov sredstev. Strokovna komisija za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij ni vodila zapisnika o odpiranju vlog, predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije.


Dodeljena sredstva brez razpisa

Šestim nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja je občina dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, trem nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja pa je dodelila sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Javni zavod ni podal stanja zadolženosti

Na področju zadolževanja od javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je, do sredine januarja leta 2017 pa občina ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti na dan 31. december leta 2016.

Print Friendly, PDF & Email