Doma Aktualno Skupno 3 milijone tudi za novopečene podjetnike iz Hrastnika, Trbovelj in Radeč

Skupno 3 milijone tudi za novopečene podjetnike iz Hrastnika, Trbovelj in Radeč

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 2,9 milijona evrov nepovratnih spodbud, kar naj bi zadoščalo za pomoč kar 75 podjetjem.

Sredstva so namenjena za podjetja, ustanovljena na problemskih območjih, kar vsekakor vključuje tudi zasavske občine – Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Sredstva za zagon bodo podeljena v dveh fazah

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Pogoj za pridobitev sredstev je tudi vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ter, da vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, registrirana med 1.1.2019 – 16.3.2020. Razpis je odprt tudi za socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Največ 40 tisočakov

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 evrov v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo.

Rok za prijavo na razpis je 16. marec 2020.

Print Friendly, PDF & Email