Doma Aktualno Trboveljska komunala ima razpis za direktorja

Trboveljska komunala ima razpis za direktorja

Skladno s 14. členom Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o. (UVZ, št. 18/2016) in s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 07.06.2017, zaradi poteka mandata direktorja družbe, nadzorni svet objavlja razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o.

Pogoji

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še:

najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja pravnih subjektov, ki so po velikosti primerljiva vsaj s srednjimi gospodarskimi družbami.

Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer:

fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
potrdilo o delovnih izkušnjah, ki jih potrdi pristojni organ delodajalca,
potrdilo o nekaznovanju v smislu 2. odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah
Kandidati morajo priložiti svoj program dela.

Trajanje zaposlitve

Direktor bo imenovan za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Rok za prijavo

do 18.09.2017

Ostalo

Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež družbe s pripisom: “NE ODPIRAJ! Nadzorni svet – za razpis”. Rok za oddajo prijav je 14 dni po objavi. Prijave pošljite na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje.

 

Objavo naročilo podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email