Doma Zasavsko Usposabljanje kmetov za ukrep kmetijska okoljska podnebna plačila

Usposabljanje kmetov za ukrep kmetijska okoljska podnebna plačila

Fotografija je simbolična.

V sredo, 23. januarja je kmetijska svetovalna služba iz Zagorja ob Savi na Mlinšah organizirala izobraževanje za kmete, ki so vključeni v ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP). 4 urno  usposabljanje je obvezno in tokratno se je nanašalo na preteklo leto. Strokovna sodelavka Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana , specialistka za živinorejo Jasmina Slatnar je zbranim spregovorila o reji drobnice in govedi, poudarila dobre prakse in se osredotočila tudi na bolezni, povezane s parklji.

Napake v prehrani goveda so pogosto vzrok za zdravstvene težave . Neustrezna kakovost krme, tehnologija priprave  obrokov in pokladanja krmnih obrokov  lahko  povzročijo  pri živalih acidozo in  ketozo.  Acidoza se pojavlja pri kravah molznicah, ketoza pa pri kravah z veliko mlečnostjo, običajno  po telitvi. Vzrok je zmanjšanje koncentracije kalcija v krvi. Zaradi neustrezne namestitve živali pa lahko nastanejo pri govedu poškodbe na parkljih. Slatnarjeva je poudarila, da je potrebno parklje redno pregledovati in oskrbeti vsaj dvakrat letno. Če so živali na paši je bolezenskih težav manj. Zanimivo je bilo poslušati temo o drobnici. Pri  nas je razširjena vzreja jagnet in kozličev. Vse premalo  potrošniki povprašujejo po drobnici in še manj po drobovini. Iz naših jedilnikov so šle v pozabo  obare iz drobovine, mlajše gospodinje pa žal tega načina pripravljanja hrane ne poznajo.

Naše  okolje in tudi  kmetijska zemljišča so vse bolj izpostavljena podnebnim spremembam ( sušam, nevihtam, poplavam ) in zato moramo poskrbeti za ohranitev rodovitnosti. Na obdelovanih površinah je vse več invazivnih rastlin. Z umnim uvrščanjem posevkov v kolobar lahko ljudje vplivamo na zmanjšanje zapleveljenosti posevkov. Dr. Tina Trebušak  je podrobneje  obrazložila evidence, ki jih je potrebno voditi vsem tistim kmetom, ki so se vključili v ukrep KOPOP. Nekateri imajo in ohranjajo habitate strmih travnikov, imajo planinsko pašo, rejo lokalnih pasem, ohranjajo rastlinske genske vire, ki jim grozi genska erozija, drugi  imajo visokodebelne travniške sadovnjake. Spregovorila je o pregledih in kontrolah, ki so na terenu ali pa na izbranih območjih z daljinskim zaznavanjem.

Print Friendly, PDF & Email